Tìm kiếm
 

Thông tin đang cập nhật...
Nguồn weather.com
 
  Forum  Câu lạc bộ Anh ...  Anh văn lớp 12  Reading Comprehension
Khóa Trước
 
Tiếp theo Tiếp theo
Bài viết mới 20/03/2010 3:02 CH
User is offline hoa-nn
3 bài viết
No Ranking


Reading Comprehension 

TECHNIQUES

FOR DOING A READING TEST

Some steps to do a Reading test (Mt s bước làm bài thi đc hiu)

- Đọc câu hỏi trước: Đọc câu hỏi trước. Ñừng làm ngược lại (đọc câu trả lời trước). Một khi các em đã biết mình sẽ phải trả lời loại câu hỏi nào thì việc chon câu trả lời sẽ dẽ dàng hơn.

- Đọc lướt đoạn văn: Đừng đọc từng từ một. Đọc lướt để tìm ý chính và cấu trúc của cả đoạn.

- Nếu cần tìm chi tiết thì liên hệ lại bài đọc để tìm chi tiết trả lời câu hỏi. Chỉ đọc phần có chứa chi tiết liên quan thôi.

- Giải quyết câu khó nhất sau cùng.

- Đoán khi không biết chắc câu trả lời: Khi các em đoán, hãy dùng phương pháp loại trừ các câu trả lời sai. Các câu trắc nghiệm thường theo nguyên tắc: 1 câu đúng, 1 câu gần đúng và 2 câu sai một cách rõ ràng. Vì vậy hãy xác định và loại bỏ 2 bẫy sai một cách rõ ràng.

- Nếu không xác định được câu đúng và câu gần đúng thì phải đoán dựa trên cảm tính.

- Nếu cảm tính không giúp ích cho em, thì hãy chọn 1 ký tự ngẫu nhiên và chọn ký tự ấy cho tất cả các câu chọn ngẫu nhiên thì xác suất sẽ cao hơn.

- Trả lời tất cả câu hỏi: Đừng bao giờ bỏ trống.

 

Some common questions in Reading Comprehension (Mt s câu hi thông dng trong phn đc hiu):

1. Main idea / Topic Questions (Các câu hi xác đnh ý chính/ch đ)

- Mỗi bài đọc đều có ý chính và ý phụ, kém quan trọng hơn. Ý chính mang tính khái quát hơn là các ý phụ hoặc chi tiết trong bài đọc. Thông thường ý chính nằm ở ngay câu đầu tiên trong đoạn văn, nhưng điều này không phải bao giờ cũng đúng. Đôi khi ý chính lại ở giữa đoạn văn hoặc cuối đoạn văn.

- Chủ đề không phải lúc nào cũng nằm ở câu đầu tiên trong bài đọc. Nó có thể được bố trí ở giữa bài hoặc gần cuối.

- Khi chủ đề không xuất hiện rõ ràng, bởi vì mỗi đoạn có một ý chính riêng biệt thì các em hãy tổng hợp các ý chính đó lại để tìm ra chủ đề của toàn bài.

- Các em phải chắc chắn là câu trả lời về chủ đề của bài phải bao quát cả bài đọc chứ không chỉ một đoạn nào đó.

- Các câu trả lời sai thường có dạng:

            1. Chỉ tập trung vào một đoạn (quá hẹp)

            2. Quá tổng quát và vượt quá phạm vi đề cập của bài (quá rộng)

            3. Lạc đề (sai hoàn toàn)

2. Reference and Vocabulary Questions (Các câu hi xác đnh s liên h và các câu hi v t vng)

- Các từ liên hệ thường là đại từ như ‘it’, ‘them’, ‘they’ hoặc ‘this’,…và các câu hỏi yêu cầu bạn xác định các từ này chỉ điều gì/vật gì hoặc người nào trong bài đọc.

- Từ liên hệ có thể đại diện cho một từ hay một cụm danh từ được tạo thành bởi nhiều từ riêng lẻ.

- Nếu không chắc chắn cho câu trả lời của mình, các em hãy thử thay thế 4 sự lựa chọn cho sẵn vào vị trí của từ liên hệ và quyết định xem sự lựa chọn nào là tốt nhất.

- Đối với câu hỏi xác định nghĩa của từ, các em lưu ý một từ trong tiếng Anh có rất nhiều nghĩa, nên các em phải xác định nghĩa nào của từ được dùng trong bài đọc.

- Các em tìm các gợi ý nghĩa từ trong bài đọc: đôi khi gần từ đó bạn sẽ tìm thấy từ đồng nghĩa hoặc cụm từ giải thích, cũng có khi các em sẽ đoán ra nghĩa của từ sau khi đã đọc trọn bài đọc.

3. Detail questions (Câu hi tìm chi tiết)

- Để trả lời câu hỏi này, các em phải chú ý từ hoặc cụm từ mấu chốt trong câu hỏi. Sau đó tìm nhanh thông tin cần thiết trong bài đọc như tên, ngày tháng hoặc son số, sự kiện,…

- Em không cần thiết đọc cả bài mà chỉ cần xác định vị trí từ hoặc cụm từ mấu chốt. Khi tìm thấy từ hoặc cụm từ đó, em cần đọc vài câu theo sau hoặc đi trước nó để biết chắc chắn là em đang có đúng thông tin mà em cần.

* Lưu ý:

- Câu trả lời đúng cho câu hỏi chi tiết thường không lập lại chính xác từng từ như trong bài đọc. Người ta thường dùng từ đồng nghĩa hoặc cấu trúc khác để diễn tả ý của câu nguyên gốc.

- Các câu hỏi chi tiết thường được nêu theo trình tự thông tin được giới thiệu trong bài đọc. Điều này có nghĩa là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất sẽ ở đâu đó gần phần mở đầu và câu tiếp theo sẽ ở phần kế tiếp.

 

4. Detail questions about What is NOT in the passage (Câu hi chi tiết dng “What is NOT in the passgage?”)

- Loại câu hỏi này yêu cầu các em xác định chi tiết nào không có trong bài đọc hoặc không đúng căn cứ vào thông tin được cho trong bài đọc. Những câu hỏi loại này thường có dạng sau:

                        Which of the following is NOT mentioned in the passage?

                        According to the passage, all of the following are true EXCEPT..

- Phần trả lời sẽ có 3 câu đúng và 1 câu sai – hoặc 1 câu không có thông tin trong bài đọc. Các em hãy tìm nhanh các câu đúng trong bài và dùng phương pháp loại trừ để xác định câu sai hoặc câu không có trong bài đọc.

5. Inference Questions ( Các câu hi suy đoán)

- Đây là dạng câu hỏi khó nhất. Câu trả lời cho các câu hỏi này thường là được hiểu ngầm, chứ không được nêu trực tiếp từ bài đọc. Câu hỏi loại này thường có những dạng sau:

                        Which of the following can be inferred about…?

                        From the passage, it can be inferred that…?

                        The author implies that….

                        The passage suggests that…

- Để trả lời các câu hỏi loại này bạn phải tìm xem từ các dữ kiện được nêu trong bài bạn có thể rút ra các kết luận gì. Đây là các ý mà tác giả cho là đúng mặc dù không trực tiếp đề cập trong bài đọc.

 

PRACTICE

Reading 1: Read the passage and choose the best answer.

The nuclear family, consisting of a mother, a father and their children, may be more an American ideal than an American reality. Of course, the so-called traditional American family was always more varied than we had been led to believe, reflecting the very different racial, ethnic, class and religious customs among different American groups.

The most recent government statistics reveal that only about one third of all current American families fit the traditional mould and another third consists of married couples who either have no children or have none still living at home. Of the final one third, about 20 percent of the total number of American households are single people, usually women over sixty-five years of age. A small percentage, about 3 percent of the total, consists of unmarried people who choose to live together; and the rest, about 7 percent, are single, usually divorced parents, with at least one child.

1. With what topic is the passage mainly concerned?

      A. The traditional American family.                            B. The nuclear family.

      C. The current American family.                                 D. The ideal family.

2. The author implies that

A. there has always been a variety of family arrangements in the US.

      B. racial, ethnic and religious groups have preserved the traditional family structure.

      C. the ideal American family is the best structure.

      D. fewer married couples are having children.

3. Who generally constitutes a one-person household?

      A  A single in his twenties                                           B. An elderly man.           

      C. A single woman in her late sixties                           D. A divorced woman.

4. The underlined word “single” in the passage refers to

      A. people who are unmarried.                                     B. either men or women who get divorced.

      C. women over sixty-five years of age.                       D. All are correct.

5. According to the passage, married couples whose children have grown or who have no children represent

      A. 3 percent of households                                                                                    B. 7 percent of households     

      C. 20 percent of households                                                                                  D. 33 percent of households

 

Reading 2. Read the passage and choose the best answer.

In many modern countries, people think of a family as a mother, a father and their children. But this is not the only kind of the family group. In some parts of the world, a family group has many other members. This kind of large family is called an “extended family” or a “joint family”.

The joint family includes all living relatives on either the mother’s or the father’s side of the family. It is made up of grandparents, parents, brothers, sisters, uncles, aunts, and cousins. They live together in a large house or in huts built close together.

Early people probably lived in joint families. They had to be part of a large group in order to survive. The members of the group helped each other hunt. They worked together to protect themselves from dangerous animals and other enemies.

In China, people lived in joint families. When a son married, he and his wife lived at his parent’s home. Unmarried daughters remained at home until they married. Chinese children felt very loyal to their parents. Younger members of the joint families always took care of the old ones.

In India and Africa, some people still live in joint families. The members of a joint family share their earnings and property. If one member of the group becomes ill or has bad luck, the others help the person. As in the past, the members of the joint family offer each other help and protection.

1. This passage as a whole tells us about _______.

      A. all types of family                                                   B. families in China          

      C. joint families                                                           D. families found in India and Africa.

2. Long time ago, members of joint families ____________.

      A. did not live together                                                B. helped each other catch animals

      C. lived separately in order to survive                         D. found it difficult to live together

3. The phrase “is made up of” in paragraph 2 could be best replaced by ____________.

      A. includes                        B. forms                            C. consists                         D. compensates

4. According to the passage, people who live in joint families often ________.

      A. take care of one another                                                                                   B. share their good or bad luck

      C. remain at home until they married                           D. feel very loyal to their parents

5. Which of the following is NOT true?

      A. A joint family is a large family.                             

      B. Chinese children always took care of their parents

      C. The members of the joint family used to be very helpful and protective

      D. The joint family is not popular nowadays.

 

 
Khóa Trước
 
Tiếp theo Tiếp theo
  Forum  Câu lạc bộ Anh ...  Anh văn lớp 12  Reading Comprehension
Mục tiêu phát triển
 
    Bản quyền © 2009 thuộc Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu
    Địa chỉ: Số 5B Tôn Đức Thắng – TP. Long Xuyên – An Giang
    Điện thoại: (076) 3853131 Email: c3thoaingochaulx.angiang@moet.edu.vn
Website đang thử nghiệm