Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Năm học 2019-2020
Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Năm học 2019-2020
  Hướng dẫn ghi Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
  Về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020
  V/v công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo
  Công văn nhắc nhở công tác Quản lý - Khai thác sử dụng Thiết bị dạy học theo góp ý của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo