ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

_______

 

Số: 1380/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

 

Long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hội Cựu học sinh trường

trung học Thoại Ngọc Hầu

_________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

            Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về quyền thành lập hội;

            Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

            Xét đơn xin thành lập Hội của Ban vận động thành lập hội Cựu học sinh trường trung học Thoại Ngọc Hầu;

            Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Cho phép thành lập Hội Cựu học sinh trường trung học Thoại Ngọc Hầu, Hội là một tổ chức xã hội tự nguyện của những người trước đây đã từng học tập tại trường Thoại Ngọc Hầu. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và theo quy định của pháp luật.

            Điều 2. Hội Cựu học sinh trường trung học Thoại Ngọc Hầu hoạt động theo Điều lệ được Đại hội thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý của chính quyền địa phương. Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh An Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban vận động thành lập Hội Cựu học sinh trường trung học Thoại Ngọc Hầu chịu tránh nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);

- Sở Nội vụ (2 b);

- UBND TP. Long Xuyên;

- Hội Cựu HS trường TH TNH;

- Lưu: VT, P.TH.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                  

   Lê Minh Tùng (đã ký)